Family Association Gathering 31 August 2019

Family Association Gathering 31 August 2019

Enligt föreningens stadgar kallade släktföreningens styrelse dess medlemmar till ordinarie släktmöte den 31 augusti 2019. Platsen vi valt för själva släktmötet, var den nybyggda Kungl. Musikhögskolan i Stockholm där föreningens sekreterare tjänstgör.

Det program styrelsen erbjöd medlemmarna för dagen var:
– besök och visning av Riddarhuset
– visning av Kungl. Musikhögskolan
– lunch
– mötesförhandlingar
– föredrag rörande ”den Pallavicinska härstamningen”

30 stycken gamla och nya medlemmar hörsammade kallelsen. Poängteras bör att från USA kom Chris Liljenstolpe som representant för släktens västra halva – mycket glädjande.

Dagen började dagen  på Riddarhuset där vi fick möjlighet att bese vårt vackra Riddarhus och då särskilt Riddarsalen, med släktens vapen, men också angränsande rum.

Efter cirka 1 timme anträdde vi färden till Kungl. Musikhögskolan där vi fick en visning av delar av lokalerna som invigdes 2016.

En utsökt buffélunch åts i ett av de vackra atrierna.

Efter intagen lunch samlades vi för genomförande av vårt släktmöte. Detta redovisas, genom skrivet protokoll, på särskild plats på vår hemsida. Noteras kan att mötet beslutade att om förutsättning finnes så genomföres nästa släktmötet i USA år 2022.

Den kommande Verksamhetsplanen genomgicks och följande beslutade mötet:

 •  Webbplatsen (hemsidan):

  a. Fortsatt forskning rörande Ärkebiskop Jacob Lindblom med rapporter på vår Hemsida. – ansvarig: sekreteraren.

  b. Anskaffning av Webbhotell. – ansvarig: webbmaster. 

 • Rekrytering (undersöka vilka fler är aktuella som medlemmar i vår förening). – ansvarig: ordföranden

 • Funktionärer till föreningens styrelse. – ansvarig:valberedningen.

 • Utveckla medlemsregistret. – ansvarig: kassören

 • Arrangera studiebesök till platser som rör släkten. – ansvarig: sekreteraren.

 • Förbereda kommande släktmöte 2022. – ansvarig: ordföranden.

 • Kontakter Riddarhuset (adelsmötet och adelsbrevet). – ansvarig:ordföranden.

 • Ekonomi (budget anpassad efter mötets beslut, årsavgift kommande period samt hur förvalta föreningens medel). – ansvarig:kassören

 • Skapa ett aktuellt ”släktträd” över den Liljenstolpeska släkten. – styrelsen utreder förslaget.

 • Arte Et Marte (inköpes ett ex och distribueras till USA). – ansvarig:sekreteraren

 • Mötesverksamhet (två styrelsemöte per år och ett släktmöte vid periodens slut). – ansvarig: ordföranden

Efter årsmötet intogs kaffe under tiden som sekreteraren höll ett föredrag om ”Den Pallavicinska härstammningen”. Titeln är hämtad från ett avsnitt ur Carl Liljenstolpes släktkrönika.* Föredraget baserade sig på de efterforskningar sekreteraren gjort avseende Ferrante Pallavicino, hans bror Odoardo och den senares son, Giacomo/Jacques, som invandrade till Stockholm och vars dotter Regina var stammoder till släkten Liljenstolpe.

Efter en mycket trevlig dag skildes vi Liljenstolpar åt. Ett stort tack till Peter för arrangörskapet på både Riddarhuset och Kungl. Musikhögskolan och vi ser Alla fram mot att träffas igen.

För släktföreningens styrelse
Lars Liljenstolpe, ordförande

* Carl Liljenstolpe, Stamtavlor över de befryndade släkterna Lindblom och Bauman samt över de från dem utgrenade ätterna Liljenstolpe och Lindersköld, von Bauman och Cederbaum. Ävensom några minnesrunor samt kortare utredningar och anteckningar berörande ovanstående släkter I, transkriberade och redigerade av Hans Liljenstolpe 2003–2007, s. 50.

__________________

According to the statutes, the Board of Trustees should organize a Family Association Gathering every three years. This time the Association met in Stockholm on 31 August 2019. The gathering included a tour of the House of Nobility, luncheon at the Royal College of Music and a lecture on the Pallavicino lineage.

Members gather at the vestibule of the House of Nobility.

30 family members – including Christopher Liljenstolpe representing the American branches of the family – enjoyed a day together. The formal meeting included decisions on the Operational plan for 2020-2022:

 •  The website:

  a. Further research on the Archbishop Lindblom. Responsible: the secretary.

  b. Provision of the Webserver.  Responsible: the webmaster. 

 • Recruitment of new members. Responsible: the chairman.

 • Posts in the Board of Trustess. Responsible: the nomination board.

 • The membership register. Responsible: the treasurer.

 • Arrange places that may be of interest to the Association. Responsible: the secretary.

 • Preparation of coming gathering in 2022. Responsible: the chairman..

 • Contact with the House of Nobility. Responsible: the chairman.

 • Economy (budget according to decision of the gahering, annual fee etc.). Responsible: the treasurer.

 • Creation of an official family tree. Responsible: The Board of Trustees investigates the possibilities.

 • Arte Et Marte (one copy is distributed to the US). Responsible: the secretary.

 • Meetings (two board meeting and Family Association gatherings every three years). Responsible: the chairman.

After the formal meeting, which was documented in minutes, the secretary gave a lecture on the ”Pallavicino lineage” (”Den Pallavicinska härstammningen”). The title refers to the Family history written by Carl Liljenstolpe*. The narrative of the lecture was based on the research made by the secretary and centred on satirist Ferrante Pallavicino (known as the scourge of the Barberini pope Urban VIII), his brother Odoardo and the son of the latter, Giacomo/Jacques, who emigrated to Stockholm and whose daughter, Regina, is the ancestress and progenitrix of the Liljenstolpe family.

After a pleasent day in good company we parted. I Wish to express my gratitude to the secretary for hosting us.

On behalf of the Board of Trustess
Lars Liljenstolpe, chairman

* Carl Liljenstolpe, Stamtavlor över de befryndade släkterna Lindblom och Bauman samt över de från dem utgrenade ätterna Liljenstolpe och Lindersköld, von Bauman och Cederbaum. Ävensom några minnesrunor samt kortare utredningar och anteckningar berörande ovanstående släkter I, transkriberade och redigerade av Hans Liljenstolpe 2003–2007, s. 50.