Koffsta

Koffsta
Regementsprästen Lars Olofsson Kofstadius (sedermera Lindblom), stamfader för den Lindblomska ätten. Född 16 april 1682 i Koffsta, Glanshammar, död 18 november 1738 i Norra Vi.

Lindblomska släktens stamfar Lars Olofsson Kofstadius var född i Glanshammars socken i Närke. Hans far, bonden Olof Nilsson (ibland felaktigt benämnd Larsson), ägde en gård i byn Koffsta – eller Koftestad/Kåftesta, som den omväxlande kallas i de gamla jordeböckerna från 1600-talet.

Detalj av konceptet till skifteskarta med bykärnan. Södra gården i bildens mitt, intill nr. 271-273 & 277.

Koffsta bestod, inför laga skifte 1844, av 7 gårdar. Lars Kofstadius Lindblom härstammade från Koffsta n:o 2, som 1814 i ett köpebrev benämns ”Södra gården” (eg. sydöst) och utgjorde ½ hemman.

Vid laga skifte ägdes fädernegården i Koffsta av Erik Nilssons dödsbo. Erik, som hade dött 1837, var barnbarns barnbarn till Olof Nilsson genom Olofs dotter, Anna (1680-1743) och således brylling (fyrmänning) till vice häradshövdigen, Axel Liljenstolpe.

Södra gården var den enda som fick kvarbli i bykärnan. Övriga gårdar flyttades ut, sannolikt till följd av att de varit föremål för mer eller mindre omfattande hemmansklyvning. Av skiftesprotokollets husvärdering är det också uppenbart att Södra gården har det största byggnadsbeståndet och det klart största byggnadsvärdet – mer än en tredjedel av hela byns totala värde.

Bebyggelsen bestod 1840 av: manbyggningen (värde: 500 skilling banco), källare (60 sb), brygghus (60 sb), stall och 2nne lider (106,32 sb), wedhus (8 sb), 2nne bodar med vindar och wagnslider (120 sb), loge och lada (120 sb), fähus och lada (130 sb), loge och 2nne lador (140 sb), svinhus (3,16 sb), halm lada (10 sb), småhus (5 sb), ½ till kjärnan (12,24 sb), ½ten i porten (15 sb). Allt summerat till 1290 skilling banco.

Boningshuset på Södra gården i Kofsta ligger än idag på sin ursprungliga plats. Oklart är om det i dagens hus finns rester av den gamla timmerbyggningen. Ekonomibyggnaderna är givetvis nyuppförda sedan laga skifte genomfördes, som en anpassning till jordbruksreformer.

Koffsta 2018. Notera byvägens sträckning, som är densamma som innan laga skifte, men med en nordlig sida så det går att köra runt.