Membership

Fullvärdig medlem (äger rösträtt vid möte i släktföreningen) är varje myndig person, som härstammar från häradshövdingen Lars Axel Lindblom, adlad Liljenstolpe, och hans maka Catharina Margaretha Bauman, och är gift med sådan person.

Som stödjande medlem (äger icke rösträtt vid möte i släktföreningen) kan antas annan person, som genom släktskap, härstamning eller annat intresse gör framställning härom. Styrelsen presenterar och motiverar sådan person vid släktmöte varefter mötet beslutar om sådant medlemskap.

Föreningsmedlem erlägger en årsavgift av 50 kr. Myndig person erlägger full årsavgift, övriga (ännu ej myndiga) erlägger ingen avgift. Det står var och en fritt att erlägga ett högre belopp.

Årsavgiften inbetalas till släktföreningens kontonr: 5372-3379745, eller kontakta kassören Lotta Wahlund via mail: lotta.wahlund@gmail.com

____________________________

Full members have voting rights at the meetings of the family associations, and must be either descendants of age of squire, LL.M. Lars Axel Lindblom, knighted Liljenstolpe, and his spouse, Catharina Margaretha Bauman, or wed to (or common law husband/wife) such a person.

Persons, who through kinship or other affinity, wish to be a member of the family association, may apply for a contributing membership. The board of trustees presents the proposition at the next meeting of the family association, at which the full members decide on the matter. Contributing members do not have voting rights at the meetings of the family associations.

All members of the family association must pay an annual fee of 50 SEK. It is also possible to make a larger contribution.

To pay the fee, please contact the treasurer, Lotta Wahlund, via mail: lotta.wahlund@gmail.com