Origins

Häradshövdingen över Norra och Södra Tjusts härader, godsägaren Lars Axel Lindblom, adlad Liljenstolpe (1743-1806) av Lorens Pasch d.y. / County Magistrate, squire Lars Axel Lindblom, knighted Liljenstolpe (1743-1806) by Lorens Pasch Jr.

Liljenstolpeska ätten består av två genom giftermål befryndade grenar.

Den äldre ättegrenen, den Baumanska, härstammar från en patriciersläkt i Wismar i Tyskland, som 1620 inkom till Västervik med handels- och rådmannen Hans Bauman (1598-1661), bördig från Lübeck. Hans sonson, brukspatronen på Falsterbo bruk assessor Hans Bauman (1712-1792), adlades tillsammans med sin måg Lars Axel Lindblom, se nedan, 20 december 1788 av Gustav III med namnet Liljenstolpe, och de introducerades 16 maj 1789 under nr 2151. Ättegrenen utgick på svärdssidan 19 september 1801, men fortlever via kvinnolinjen i den yngre grenen.

Kyrkoherden i Odensvi, kontraktsprosten och riksdagsmannen Axel Johan Lindblom (1713-1797) av Lorens Pasch d.y. / Reverend Axel Johan Lindblom (1713-1797), a Rural Dean of Odensvi and MP, by Lorens Pasch Jr.

Den yngre ättegrenen härstammar på fädernet från den närkingska prästsläkten Lindblom (äldste kände stamfadern är frälsebonden i Koffsta i Glanshammars socken i Örebro län, Olof Nilsson (1640-1721)), och på mödernet från det norditalienska furstehuset Pallavicino – markiserna av Scipione. Olof Nilssons sonsons son, häradshövdingen i Norra och Södra Tjusts härader i Kalmar län, godsägaren Lars Axel Lindblom (1743-1806), adlades och introducerades tillsammans med sin svärfader Hans Bauman. Lars Axel Lindblom var son till kontraktsprosten och riksdagsmannen Axel  Johan Lindblom (1713-1797) och Regina Maria Pallavicino (1713-1793).

Markisinnan av Scipione, Regina Margareta Pallavicino (1713-1793) av Lorens Pasch d.y. / The Marchioness of Scipione, Regina Margareta Pallavicino (1713-1793) by Lorens Pasch Jr.

Ättens äldre utdöda ättegren har gemensamt ursprung med den äldre utdöda grenen av adliga ätten Cederbaum nr 2035 på så sätt att Hans Bauman Liljenstolpe var kusin med bergsrådet Peter Christoffer Bauman, adlad Cederbaum (1733-1795). Likaså har den yngre, fortlevande ättegrenen gemensamt ursprung med adliga ätten Lindersköld på så sätt att Lars Axel Lindblom Liljenstolpes bror, ärkebiskopen  Jacob Axelsson Lindbloms (1746–1819), söner adlades Lindersköld.

Ättlingarna är idag bosatta i Sverige och USA.

_______________________________

The Liljenstolpe Family consists of two, by marriage interrelated, branches.

The older branch, the Bauman branch, originates from a Patrician House in Wismar, Germany, which came to Västervik in 1620 with Trader and Magistrate Hans Bauman (1598-1661). His grandson, industrialists and owner of the ironworks at Falsterbo, assessor Hans Bauman (1712-1792), was raised to the Swedish nobility along with his son-in-law, Lars Axel Lindblom (see below), on December 20, 1788 by king Gustav III. They were given the name Liljenstolpe and a coat of arms that corresponded with the name, and were introduced at Riddarhuset May 16, 1789 as No. 2151. This branch became extinct on the male line September 10, 1801, with the death of Hans Axel Liljenstolpe, but survives through the women’s line in the younger branch.

The younger branch stems, on the male side, from a family of priests in Närke county, Lindblom – the eldest known ancestor being the tenant farmer from Koffsta in Glanshammar’s parish in Örebro, Olof Nilsson (1640-1721) – and on the female side from the North Italian Princely House of Pallavicino, the marquesses of Scipione. Olof Nilsson’s grandson’s son, the County Magistrate of Northern and Southern Tjust counties, squire Lars Axel Lindblom (1743-1806), was knighted and introduced together with his father-in-law Hans Bauman. Lars Axel Lindblom was the son of the Rural Dean and MP, Axel Johan Lindblom (1713-1797) and his wife, Regina Maria Pallavicino (1713-1793).

The older, now extinct, branch of the Liljenstolpe family, has a common origin with the older extinct branch of the Cederbaum family (No. 2035 at Riddarhuset), in such a way that Hans Bauman Liljenstolpe was a first cousin with the mining counselor Peter Christoffer Bauman, knighted Cederbaum (1733-1795). Likewise, the younger, surviving branch of the Liljenstolpe Family has a common origin with the noble family of Lindersköld in such a way that Lars Axel Lindblom Liljenstolpe’s brother, Archbishop Jacob Axelsson Lindblom’s (1746-1819) sons were knighted Lindersköld.

The descendants are currently living in Sweden and the United States.